Skip to main content

GoodFlow

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Good Flow Auto’s: gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer handelend onder de naam 86675990.
1.2 Website: de website van Good Flow Auto’s, te raadplegen via www.goodflow.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
1.3 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een Overeenkomst aan gaat met Good Flow Auto’s en/of zich geregistreerd heeft op de Website: www.goodflow.nl.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Good Flow Auto’s en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Prijzen en informatie 
2.1 Alle op de Website en in andere van afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van en het voldoen aan de daarbij door gestelde voorwaarden.
3.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Good Flow Auto’s onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Registratie
4.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Good Flow Auto’s is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en Good Flow Auto’s daarvan in kennis te stellen, zodat Good Flow Auto’s gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5 Betaling
5.1 Klant dient betalingen aan volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Good Flow Auto’s is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
5.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de is gewezen op de te late betaling en de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2 De totale aansprakelijkheid van Good Flow Auto’s jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
6.3 Aansprakelijkheid van Good Flow Auto’s  jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Good Flow Auto’s jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Good Flow Auto’s .
6.5 De aansprakelijkheid van Good Flow Auto’s  jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Good Flow Auto’s in staat is adequaat te reageren.
6.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Good Flow Auto’s meldt.
6.7 In geval van overmacht is Good Flow Auto’s  niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Good Flow Auto’s .

Artikel 8 Persoonsgegevens 
8.1  verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 9 Slotbepalingen 
9.1 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.2 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op